záujmové útvary

NOVINKA

Poplatky prosíme uhradiť až po otvorení záujmového útvaru. 


Krúžky - záujmové útvary

         Jednou zo základných úloh centier voľného času je zabezpečiť deťom po vyučovacom procese možnosť stráviť pri rôznych zaujímavých činnostiach svoj voľný čas. Okrem príležitostných aktivít je najdôležitejšou náplňou našej činnosti aj organizovanie záujmových útvarov - krúžkov.

Veda a technika: 

Prírodoveda:  

Kultúrno-spoločenské zameranie:  Klubové činnosti

 Umelecko - výtvarné zameranie:    Mini Dance - tanečný,  Lady Style - tanečný

Dramatický krúžok - pozastavené,  Keramika, Výtvarný krúžok, Kreatívko, Hudobné umenie v CVČ ( hra na gitaru a spev)

Šport:   Karate, Futbal, Hádzaná, Bedminton, Stolný tenis, Tenis, Šachový krúžok, Atletika, Joga - Pilates ( pozastavené) Cvičenie na trampolínkach, Všestranná športová príprava - detská atletika, Cvičenie na trampolínkach, Cvičenie s FIT loptami ( pozastavené), Basketbal 

Náuka a vzdelávanie: ANJ hravo ( predškoláci).  Ďalej je v ponuke ZÚ Kuchynka, Textilná dielňa. 

              Každý záujemca si môže vybrať z pestrej ponuky krúžkov z viacerých oblastí, či už ide o oblasť športovú, kultúrno-spoločenskú, prírodovednú alebo oblasť vedy a techniky. Aktuálnu ponuku krúžkov pre nasledujúci školský rok zverejňujeme vždy už v júni. Nájsť ju môžete spoločne s prihláškami priamo v našich priestoroch, na našich stránkach, no informačné letáky sú dostupné aj na všetkých školách v meste. Vyplnenú prihlášku je nám potrebné vhodiť do stránky CVČ, alebo doručiť poštou do       26.septembra 2023.  Informáciu o začiatku činnosti krúžkov sa dozviete na našej internetovej stránke. Krúžok nie je tréningová jednotka. Obsahovo je krúžok vymedzený výkonovými a obsahovými štandardmi, ktoré sú vypracované v CVČ.

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím ( začiatkom októbra, individuálne je to v športových kluboch). Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

Účastníci záujmových útvarov a podujatí, ktoré organizujeme na školách a v priestoroch CVČ si musia nosiť prezuvky.

Ponuka záujmových útvarov školskom roku 2022-2023

a pokyny k úhrade poplatkovOpäť niečo nové a praktické - možnosť osvojiť si kreatívnu a užitočnú zručnosť...