záujmové útvary

Krúžky - záujmové útvary

         Jednou zo základných úloh centier voľného času je zabezpečiť deťom po vyučovacom procese možnosť stráviť pri rôznych zaujímavých činnostiach svoj voľný čas. Okrem príležitostných aktivít je najdôležitejšou náplňou našej činnosti aj organizovanie záujmových útvarov - krúžkov.

Veda a technika:  LEGO 

Prírodoveda:  Rybársky krúžok, Včelársky krúžok

Kultúrno-spoločenské zameranie: Klubové činnosti, Sobotník, Sobotníček, Trieda plná pohody,

 Umelecko - výtvarné zameranie:    Mini Dance - tanečný,  Lady Style - tanečný, Dramatický krúžok, Country tance, Keramika, Výtvarný krúžok, Kreatívko, Textilná dielňa, Sošky a reliéfy

Šport:   Karate, Futbal, Hádzaná, Bedminton,Stolný tenis, Tenis, Šachový krúžok, Atletika, Joga - Pilates, Cvičenie na trampolínkach, Všestranná športová príprava - detská atletika

Náuka a vzdelávanie: ANJ hravo, Kuchynka

              Každý záujemca si môže vybrať z pestrej ponuky krúžkov z viacerých oblastí, či už ide o oblasť športovú, kultúrno-spoločenskú, prírodovednú alebo oblasť vedy a techniky. Aktuálnu ponuku krúžkov pre nasledujúci školský rok zverejňujeme vždy už v júni. Nájsť ju môžete spoločne s prihláškami priamo v našich priestoroch, na našich stránkach, no informačné letáky sú dostupné aj na všetkých školách v meste. Vyplnenú prihlášku je nám potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne do       15. septembra. Informáciu o začiatku činnosti krúžkov sa dozviete na našej internetovej stránke. Krúžok nie je tréningová jednotka. Obsahovo je krúžok vymedzený výkonovými a obsahovými štandardmi, ktoré sú vypracované v CVČ.

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2019-20

Poplatky členov v záujmových útvaroch na šk.rok 2019 - 20