záujmové útvary

Krúžky - záujmové útvary

         Jednou zo základných úloh centier voľného času je zabezpečiť deťom po vyučovacom procese možnosť stráviť pri rôznych zaujímavých činnostiach svoj voľný čas. Okrem príležitostných aktivít je najdôležitejšou náplňou našej činnosti aj organizovanie záujmových útvarov - krúžkov.

Veda a technika:  Hasičský krúžok

Prírodoveda:  Rybársky krúžok, Včelársky krúžok, V lese hravo - zdravo

Kultúrno-spoločenské zameranie: Klubové činnosti, Sobotník, Sobotníček, Trieda plná pohody,

 Umelecko - výtvarné zameranie:    Mini Dance - tanečný,  Lady Style - tanečný, Dramatický krúžok, Krása z drôtu, Keramika, Výtvarný krúžok, Kreatívko, Textilná dielňa, Sošky a reliéfy, Kreatívny ateliér

Šport:   Karate, Futbal začiatočníci ( 5-6 rokov),  Futbal, Hádzaná, Bedminton,Stolný tenis, Tenis, Šachový krúžok, Atletika, Joga - Pilates, Cvičenie na trampolínkach, Všestranná športová príprava - detská atletika, Cvičenie na trampolínkach, Cvičenie s FIT loptami, Basketbal 9.ročník,

Náuka a vzdelávanie: ANJ hravo ( predškoláci), Anglický jazyk pre najmenších ( od 3 - 5 rokov, Kuchynka, 

              Každý záujemca si môže vybrať z pestrej ponuky krúžkov z viacerých oblastí, či už ide o oblasť športovú, kultúrno-spoločenskú, prírodovednú alebo oblasť vedy a techniky. Aktuálnu ponuku krúžkov pre nasledujúci školský rok zverejňujeme vždy už v júni. Nájsť ju môžete spoločne s prihláškami priamo v našich priestoroch, na našich stránkach, no informačné letáky sú dostupné aj na všetkých školách v meste. Vyplnenú prihlášku je nám potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne do       7. septembra. Informáciu o začiatku činnosti krúžkov sa dozviete na našej internetovej stránke. Krúžok nie je tréningová jednotka. Obsahovo je krúžok vymedzený výkonovými a obsahovými štandardmi, ktoré sú vypracované v CVČ.

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2019-20 a pokyny k úhrade poplatkov


Opäť niečo nové a praktické - možnosť osvojiť si kreatívnu a užitočnú zručnosť...

Hodiny výuky  budú pod vedením novej profes. lektorky Lucie Bednárikovej. Novinkou sú SPOLOČENSKÉ TANCE, ktoré budú otvorené iba v prípade dostatočného záujmu.

Výška príspevku na výuku ANJ v MŠ bola upravená.

Poplatok za 4 mesiace je 20 €, za 8 mesiacov 40€.

Prihláška do záujmového útvaru -  prosíme odovzdať do 10. septembra 2019