Povinne zverejňované informácie:

Názov: Centrum voľného času

Adresa: Na vŕšku 24, 942 01  Šurany

IČO: 37861069

Dátum vzniku: 27.12.2001   /podľa zriaďovacej listiny a Dodatku č. 2/

Zriaďovacia listina:

Zriaďovateľ: Mesto Šurany,Námestie hrdinov 1, 942 01  Šurany

Právomoc: samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Organizačná štruktúra:

Získavanie informácií o CVČ  Šurany:


Miesto: kancelária riaditeľky CVČ Šurany

Čas: v pracovných dňoch, okrem piatku, od 11. 00 hod. - 17.00 hod.

Spôsob: písomne, faxom, ústne, elektronickou poštou, poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

- meno a priezvisko žiadateľa

- adresa žiadateľa,

- obsah požadovaných informácií,

- požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,

- dátum,

- podpis žiadateľa

Podanie opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

Miesto: kancelária riaditeľky CVČ Šurany, v čase od 11. 00 h - 17. 00 hod.

Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

Spôsob: písomná forma

O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán (Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany).

O odvolaní rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany 94201.

Postup pri vybavovaní žiadosti, sadzobník úkonov - Smernica: