Priestory centra voľného času Šurany

Interiérové vybavenie

Mini-kino
Kútik s krosnami
Kuchynka
Kreatívna dielňa
Zrkadlová telocvičňa
Počítačový kútik IKT tabuľou
Detská herňa pre staršie deti
Herňa pre malé deti 
Väčšia telocvičňa
Malá telocvičňa
Veľká chodba
Malá chodba - relax kútik

Exteriérové vybavenie

Dopravné ihrisko
Športovisko - skok vysoký, skok do diaľky, bežecká dráha
Veľké trávnaté ihrsko
Trávnaté plochy
Detské ihrisko
Altánok