Priestory centra voľného času Šurany

Interiérové vybavenie

Kreatívna dielňa
Zrkadlová telocvičňa
Počítačový kútik IKT tabuľou
Detská herňa pre staršie deti
Herňa pre malé deti 
Väčšia telocvičňa
Malá telocvičňa
Hala 
Malá chodba - relax kútik

Exteriérové vybavenie

Dopravné ihrisko
Športovisko - skok vysoký, skok do diaľky, bežecká dráha
Veľké trávnaté ihrsko
Trávnaté plochy
Detské ihrisko
Altánok